Prze­pi­sy ko­le­jo­we

sy­gna­li­za­cja, zna­ki ko­le­jo­we, se­ma­fo­ry

Kon­takt

Jeśli po­tra­fisz po­pra­wić lub do­dać in­for­ma­cje na na­sze stro­ny, skon­tak­tuj się z na­mi, wy­syłając e­ma­il pod ad­res re­dak­cja (at) prze­pi­sy­ko­le­jo­we (krop­ka) tk. Chętnie przyj­mie­my zarówno me­ry­to­ryczną, jak i techniczną pomoc w redagowaniu tej strony. Pamiętaj jednak, że ten projekt to głównie dobra zabawa i pasja, więc nie oferujemy wiele więcej ponad zaznaczeniem Twojego autorstwa. Jeśli masz ciekawe grafiki, zdjęcia lub filmy — możesz je nam przesłać na ten adres.

Bit­co­in

Jeśli chcesz nas wes­przeć w pła­ce­niu za ser­we­ry lub u­znać naszą ciężką pracę nad ser­wi­sem, możesz nam przesłać do­tację w Bit­co­in: 1NPhpNSZaNCqQn2ngYMeTkSUXgU3RSJ29S. Dzięki!